Política de Privacitat

 

Responsable del Tractament

Denominació social: VELA CATALANA, SLU

Denominació comercial: VELA CATALANA

CIF: B61438776

Telèfon: 93 93 225 79 40

Seu social: Moll de Gregal, 33 08005 Barcelona

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30220, Foli 89, Fulla núm. B-169.016

Pàgina Web: (En endavant el Web): https://www.velabarcelona.com   

Correu Electrònic exercici de drets: info@velabarcelona.com

 

A VELA CATALANA, SLU reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades en tot moment vigents.

La present Política de Privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en el Web.

 

Dades Personals

Una dada personal és la informació que l'identifica o el fa identificable. A través del Web, en les caselles establertes a tal efecte recollim les dades personals que l'usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc., així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials en les quals l'usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l'usuari al Web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d'abril i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

La participació en cursos i activitats esportives pot comportar la realització de fotografies i la publicació d’aquestes en el Web amb caràcter informatiu. VELA CATALANA no publicarà cap fotografia en el qual es pugui vulnerar la seva intimitat, no obstant en compliment de la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per a la utilització de les seves imatges captades en activitats organitzades per VELA CATALANA.

 

Finalitat, duració i legitimació del tractament

Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

1.- Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat al Web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 2 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra Política de Privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

2.- Enviar butlletins i emails sobre productes de VELA CATALANA. Sota el consentiment de l’usuari recollim i tractem les seves dades personals per poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 2 anys.

La base de legitimació del tractament de les seves dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra Política de Privacitat abans de subscriure's a cursos i serveis en el formulari habilitat a tal efecte al Web. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

3.- Gestionar el currículum remès per l'interessat a través del formulari habilitat per a tal efecte i incloure'l en la base de dades de candidats de l'empresa. Les dades es conservaran durant el termini màxim d'un any, transcorregut el qual, es procedirà al bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.

La base de legitimació per a gestionar i tractar el currículum de l'interessat és el seu consentiment el qual manifesta en realitzar una acció afirmativa d'enviament del mateix i seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat prèviament al seu enviament. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

4.- Gestionar l’accés al Centre Municipal de Vela. Recollim i tractem les dades personals del client per a poder emetre aquesta targeta com a part dels nostres serveis, podent-se beneficiar de l’accés a les nostres instal·lacions. Aquestes dades les conservarem mentre duri la relació contractual i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 5 anys.

La base de legitimació per a gestionar la targeta client és l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part. En cas que l'usuari no faciliti les seves dades personals no podrà atendre's la seva petició i no podrem facilitar-li l’accés al Centre Municipal

5.- Millorar la seva experiència en navegar per el Web. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per el Web és el consentiment que atorga l'usuari en acceptar les cookies. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

6.- Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a això. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

7.- Gestionar els concursos i sortejos organitzats en el Web. Recollim i tractem les dades personals de l'usuari per a poder gestionar la seva participació en els diferents sortejos o concursos organitzats per VELA CATALANA, així com la posterior comunicació als guanyadors. Aquestes dades les conservarem mentre es desenvolupi el concurs o sorteig i la seva exposició posterior determinada en les bases del concurs, així com durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari a través de l'emplenament del formulari de participació habilitat per a tal efecte en el Web i, seleccionant la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat i de les bases del concurs o sorteig. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

8.- Gestionar i dur a terme la inscripció de l'usuari a cursos i activitats organitzades per VELA CATALANA a través de les dades recopilades en el formulari habilitat a tal efecte en el web. Aquestes dades les conservarem mentre duri l'activitat de l'esdeveniment i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 5 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari a través de l'emplenament del formulari d’inscripció habilitat a tal efecte en el Web i, seleccionant la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pel que fa a la publicació d’imatges captades en la seu del Centre Municipal de Vela o en les activitats organitzades per VELA CATALANA, la base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari a través de l'emplenament del formulari d’inscripció habilitat a tal efecte en el Web, i seleccionant la casella oportuna. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Destinataris

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a VELA CATALANA en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment. Així doncs, les dades només podran comunicar-se a entitats asseguradores i o entitats mèdiques si fos el cas, entitats bancaries per a la gestió de cobraments, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

VELA CATALANA no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a les mateixes per part de tercers, i no pot assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

El personal d’ VELA CATALANA podrà accedir a les seves dades segons cadascuna de les finalitat del tractament i amb els objectius descrits en aquesta Política de Privacitat. Tots els empleats d’ VELA CATALANA han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, aquelles organitzacions necessàries per a la gestió adequada de la prestació del servei, com per exemple, proveïdors informàtics i gestors de la pàgina web, empreses d’enviaments postals o missatgeries.

Transferències internacionals

No es realitzen transferències internacionals, en cas què en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaria a fi d'obtenir el seu consentiment.

 

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes; en cas contrari, no podrem respondre de la veracitat d'aquestes.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces manifestant que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que és actual i que és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.


 

Dades de Tercers

Si l'usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a VELA CATALANA., garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

 

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l'usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d'acceptació de la Política de Privacitat, no es permetrà l'enviament de la informació.

 

Drets dels interessats

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres a Moll de Gregal, 33 08005 Barcelona o a l’email info@velabarcelona.com

 

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

 

Tractament de dades de Menors d'edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l'accés i ús del portal a menors d'aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d'aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a VELA CATALANA. per a bloquejar el compte d'accés dels menors al seu càrrec que s'haguessin registrat falsejant la seva identitat.

 

Tractament de Cookies

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l'ordinador de l'usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten al Web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l'usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l'usuari.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

 

Política de Seguretat de la informació i accés

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i contrasenya. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza a través de TeamViewer i utilitzant un protocol de comunicacions SSL.

 

Política de resposta davant incidents de seguretat

VELA CATALANA ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’apliquen a les dades que podrien estar afectades per potencial violacions de seguretat. No hi ha accés a dades de clients/usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles. En cas que VELA CATALANA identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi als seus usuaris, es notificarà a l’autoritat competent dintre les 72h i als usuaris, si fos el cas, a la major brevetat possible al respecte.

 

Canvis en la Política de Privacitat

VELA CATALANA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits, VELA CATALANA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica, per la qual cosa els demanen que revisin les dates d’actualització d’aquesta Política.

 

Correus comercials

D'acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la informació i de comerç electrònic, VELA CATALANA no realitza pràctiques de Spam, de manera que no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha inserits al web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per a rebre informació comercial.

VELA CATALANA es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució de aquesta Política de Privacitat s’interpretarà segons la legislació espanyola. VELA CATALANA i l’usuari, amb renuncia a qualsevol altra jurisdicció que els hi pugui correspondre, se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.